Oświadczenie o ochronie prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji: 

Spółka FTS – Fluid Technology Solutions s.r.o.,   z siedzibą Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ (ID): 05489687, dalej tylko „Administrator“,  przetwarzając dane osobowe kieruje się w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej pod angielskim skrótem „GDPR“) i ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów. 

Definicje pojęć
Podmiot danych: zidentyfikowana lub identyfikowalna osoba fizyczna, tj. np.:
• pracownik Administratora,
• ubiegający się o zatrudnienie,
• odbiorca,
• przedstawiciel odbiorcy
• pracownik eksternistyczny,
• przedstawiciel dostawcy,
• klient
• osoba fizyczna obywatel
• osoba fizyczna z ID

Dane osobowe: wszelkie informacje o osobie fizycznej, którymi można tę osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, np. imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, dane lokacyjne (adres), identyfikator sieciowy (telefon, e-mail, portale społecznościowe, itp.). 

Szczególne kategorie danych osobowych: szczególny element tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej osoby fizycznej, tj. dane osobowe informujące o pochodzeniu narodowościowym, rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, członkostwie w organizacjach związkowych, wyznaniu i przekonaniach filozoficznych, skazaniu za przestępstwo, stanie zdrowia i życiu seksualnym, dane biometryczne, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację lub autentyfikację podmiotu danych.


Odpowiedzialność Administratora

Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie przetwarzanie danych osobowych klienta w ramach prowadzonej przez nas agendy w organizacji. Ponadto rozpatrujemy wnioski klientów (np. o korektę, usunięcie, informację o danych osobowych), zastrzeżenia, oraz udzielamy im informacji o tym, jak i dlaczego przetwarzamy ich dane osobowe.

Zasady przetwarzania danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych spełniamy najwyższe standardy ochrony danych osobowych i przestrzegamy w szczególności następujących zasad:

a) dane osobowe zawsze przetwarzamy w jasno i przejrzyście wyznaczonym celu, przepisanymi środkami, w przepisany sposób, i tylko przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania; przetwarzamy tylko dokładne dane osobowe a ich przetwarzanie odpowiada wyznaczonym celom i jest niezbędne dla osiągnięcia tych celów;

b) dane osobowe są chronione w sposób odpowiadający aktualnemu rozwojowi techniki; jest zapewniona najwyższa dostępna możliwość zapewnienia bezpieczeństwa tych danych, która uniemożliwia jakikolwiek nieuprawniony lub przypadkowy dostęp do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenie lub stratę, nieuprawnione przekazywanie, inne ich nieuprawnione przetwarzanie, i inne nadużycie;

c) podmioty danych są informowane o przetwarzaniu danych osobowych i o wymaganiach dotyczących dokładnych i pełnych informacji o okolicznościach tego przetwarzania, oraz o innych związanych z tym prawach;

d) jako Administrator stosujemy następujące środki techniczne i organizacyjne,

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

pełnienia obowiązków ustawowych, gdzie jest w pozycji Administratora danych osobowych;

pełnienia obowiązków umownych, gdzie dane osobowe zostały przekazane przez podmioty danych;

pełnienia obowiązków umownych, gdzie dane osobowe zostały Administratorowi przekazane przez administratorów danych osobowych drugich stron a Administrator przetwarza te dane;

pełnienia obowiązków umownych, gdzie podmiot danych jest stroną umowy;

ochrony praw i uzasadnionych interesów Administratora;

do celów handlowych i marketingowych, jeżeli wyraził na to zgodę podmiot danych, lub chodzi o uzasadniony interes Administratora w przypadku klientów i współpracujących podmiotów Spółki.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia podanych powyżej celów. Są przetwarzane w szczególności następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko;
b) data urodzenia;
c) pesel;
d) adres;
e) adres e-mail;
f) numer telefonu;
g) adres IP i inne elektroniczne identyfikatory
h) i inne dane osobowe, którymi Administrator jest uprawniony zarządzać na podstawie konkretnych tytułów prawnych w poszczególnych przypadkach przetwarzanych danych osobowych.

Administrator nie przetwarza specjalnych kategorii danych osobowych, o ile do ich przetwarzania nie istnieje ustawowy powód.

 

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Sposób, w który Administrator przetwarza dane osobowe, obejmuje ręczne i zautomatyzowane przetwarzanie w systemach informacyjnych Administratora. Dane osobowe przetwarzają przede wszystkim pracownicy Administratora i w potrzebnym zakresie również trzecie osoby. Przed jakimkolwiek przekazaniem danych osobowych trzeciej osobowe zostaje z tą osobą zawarta umowa, która zawiera takie same gwarancje dla przetwarzania danych osobowych, jakie zgodnie ze swoimi obowiązkami ustawowymi zapewnia Administrator.

Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności środki zapewniające, aby nie mogło dojść do nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia lub straty, nieuprawnionego przekazywania, ich nieuprawnionego przetwarzania, oraz innego nadużycia danych osobowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są dostępne w szczególności dla pracowników Administratora w związku z pełnieniem ich obowiązków służbowych, podczas których jest konieczne przetwarzanie danych osobowych, ale tylko w zakresie, który jest w konkretnym przypadku niezbędny i z dotrzymaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Dane osobowe mogą być udostępniane trzecim osobom, które uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych, ewentualnie te dane osobowe mogą być im udostępniane z innego powodu zgodnie z prawem. Przed jakimkolwiek przekazaniem danych osobowych trzeciej osobie zostaje z tą osobą zawarta pisemna umowa, która reguluje przetwarzanie danych osobowych tak, aby zawierała takie same gwarancje dla przetwarzania danych osobowych, jakie zgodnie ze swoimi obowiązkami ustawowymi zapewnia Administrator.

 

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi Administrator jest uprawniony lub bezpośrednio obowiązany do przekazania danych osobowych klienta:

a) właściwym organom administracji państwowej, sądom i organom ścigania do celów pełnienia ich obowiązków i do celów wykonania decyzji;

b) dostawcom usług płatniczych, jeżeli to jest niezbędne dla zapobiegania oszustwom w zakresie obrotu płatniczego, prowadzenia dochodzeń i ich wykrywania;

c) podmiotom administracji państwowej i innym organom władzy publicznej do celów pełnienia ich ustawowych obowiązków;

d) innym osobom w zakresie według przepisów prawnych, na przykład trzecim osobom do celów dochodzenia należności;

e) podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi na podstawie outsourcingu i działającym z pozycji osoby przetwarzającej dane osobowe;

 

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Dane osobowe są przetwarzane na terytorium Republiki Czeskiej.

 

Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Administrator przetwarza tylko przez czas, który jest niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. Czas trwania przechowywania danych osobowych wynika z poszczególnych tytułów prawnych i przepisów, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe, czas trwania przechowywania jest też zgodny z Regulaminem dokumentacyjnym, archiwizacyjnym i likwidacyjnym Administratora.

Prawa podmiotu danych 

1.Prawo do informacji

Klient ma prawo żądać od Administratora informacji, jakie dane osobowe i w jakim zakresie i w jakim celu o nim przetwarzamy. Tych informacji udzielimy zgodnie z zasadami Rozporządzenia ogólnego, w nadzwyczajnych sytuacjach najpóźniej w terminie 90 dni. O przedłużeniu terminu w wyjątkowych przypadkach będziemy Państwa w porę informować. W razie żądania udzielenia informacji o kliencie, które ewidencjonujemy, będziemy najpierw potrzebować sprawdzić, czy chodzi naprawdę o osobę, do której należą te informacje. We wniosku należy zatem podać dostateczne dane identyfikacyjne danej osoby. W razie potrzeby mamy prawo żądać informacji uzupełniających dla identyfikacji składającego wniosek, zanim udostępnimy mu dane osobowe, które o nim przetwarzamy.

Mamy prawo odrzucić żądanie informacji, które jest nieuzasadnione lub nadmiernie często się powtarza, ewentualnie uzyskanie których wymaga nadmiernego wysiłku, lub są trudne o uzyskania (na przykład z systemów odzysku danych, archiwaliów, itp.).

2. Aktualizacja danych, prawo do korekty

Ponieważ dane osobowe z czasem mogą się zmieniać (na przykład zmiana Nazwiska), będzie nas cieszyć, jeżeli poinformują nas Państwo o zmianach, abyśmy mieli Państwa dane osobowe aktualne i nie dochodziło do ewentualnych pomyłek.  Podanie informacji i zmianie danych jest niezbędnie konieczne do tego, abyśmy mogli należycie wykonywać swoje czynności Administratora.

Z tym jest związane również prawo klientów do korekty danych osobowych, które ewidencjonujemy. W razie stwierdzenia, że nasze dane już nie są aktualne, klient ma prawo żądać ich korekty. 

3. Zarzuty

W razie dojścia do wniosku, że Państwa danych osobowych nie przetwarzamy zgodnie z obowiązującą legislatywą RC i Unii, mają Państwo prawo do przedłożenia zarzutów a my następnie rozpatrzymy zasadność Państwa żądań. Informujemy Państwa, że macie prawo zwrócić się też z zarzutami dotyczącymi przetwarzanych przez nas danych osobowych do właściwego urzędu nadzoru ds. ochrony danych osobowych pod adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

4. Prawo do usunięcia

W razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych klient ma prawo kiedykolwiek ją odwołać a my dane, które przetwarzamy wyłącznie na podstawie jego zgody, musimy usunąć. Prawo do usunięcia nie dotyczy przetwarzanych danych w ramach obowiązku pełnienia umowy, powodów ustawowych, lub uzasadnionych interesów. Jeżeli któreś dane są przechowywane w systemach odzysku danych, które automatycznie zapewniają odporność wszystkich naszych systemów i pełnią funkcję ochrony przed stratą danych w razie awarii, nie jesteśmy w stanie usunąć tych danych z systemów odzysku danych, a nierzadko jest to technicznie niemożliwe. Tym nie mniej te dane nie są dalej nijak aktywnie przetwarzane i nie będą służyć do dalszych celów przetwarzania.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

To prawo oznacza, że klient ma prawo złożyć sprzeciw dotyczący przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, kiedy stwierdzi lub dojdzie do wniosku, że jego dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującą legislatywą lub przetwarzanie mogłoby zagrażać jego prawom o wolnościom. Przypadki, kiedy może do tego dojść są następujące:

Prawo do korekty – klient podaje w wątpliwość prawidłowość swoich danych osobowych. Przez czas, kiedy będziemy jako administrator sprawdzać dokładność i prawidłowość danych osobowych, klient ma prawo żądać ograniczenia wykorzystania tych niedokładnych danych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale klient nie żąda ich usunięcia, ale tylko żąda ograniczenia przetwarzania tych danych.

My, jako administrator, już nie potrzebujemy danych do celów przetwarzania (i powinniśmy je usunąć), ale klient ich żąda dla ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Klient złoży sprzeciw przeciwko przetwarzaniu. Przez czas, kiedy będzie przeprowadzana kontrola, czy przeważają nasze interesy jako administratora, czy też klienta jako podmiotu danych, jest konieczne ograniczenie przetwarzania tych danych.

6. Prawo do przenośności danych osobowych

1.Klient jako podmiot danych ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które go dotyczą, i które przekazał administratorowi, w strukturowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym maszynowo formacie, oraz ma prawo przekazać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód w przekazaniu mu tych danych osobowych ze strony administratora, również w przypadku, kiedy:

przetwarzanie opiera się na zgodzie według art. 6 ust. 1 litera a) lub art. 9 ust. 2 litera a) lub na umowie według art. 6 ust. 1 litera b); i

przetwarzanie jest zautomatyzowane.

2. Klient korzystając ze swojego prawa do przenośności danych według ustępu 1 jako podmiot danych m,a prawo do tego, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora drugiemu administratorowi, jeżeli to jest możliwe technicznie.

3. Skorzystanie z prawa podanego w ustępie 1 niniejszego artykułu nie ma wpływu na artykuł 17. To prawo nie dotyczy przetwarzania niezbędnego dla spełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym lub czynności władzy publicznej, które zlecono administratorowi.

4. Prawo podane w ustępie 1 nie może ograniczyć praw i wolności innych osób.

7. Praw do niebycia uczestnikiem automatycznego podejmowania decyzji

To prawo zapewnia klientowi jako podmiotowi danych, że nie będzie przedmiotem podejmowania decyzji opartego wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, łącznie z profilowaniem, które ma dla klienta skutki prawne, lub w podobny sposób znacząco dotyka klienta. Inaczej mówiąc chodzi o zapewnienie, aby op skutkach prawnych nie decydowano w zautomatyzowanym procesie bez ingerencji człowieka, oprócz możliwych wyjątków.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest dopuszczalne w przypadku, kiedy jest niezbędne dla zawarcia lub pełnienia umowy między klientem i administratorem, o ile jest dozwolone przez prawo UE lub państwo członkowskie, lub jeżeli jest oparte na jednoznacznej zgodzie klienta.

Do kogo mogą się Państwo zwrócić

Ze swoimi pytaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych można się też zwracać pod adresem: info@fluidtech.cz lub pod adresem siedziby Administratora:

FTS – Fluid Technology Solutions s.r.o.

Srázná 5113/1,

586 01 Jihlava

FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.

FTS zatrudnia specjalistów, którzy wiele lat działają w branży systemów fluidalnych. W sumie mamy dziesiątki lat doświadczenia i jesteśmy wyłącznym dystrybutorem komponentów fluidalnych tradycyjnego amerykańskiego producenta SSP. Tak samo jak oni, również my w FTS stawiamy na pierwszorzędną jakość. Jest dla nas zaszczytem, że możemy oferować części z dożywotnią gwarancją na materiał, oraz opracowywać najwyższej jakości systemy.